Dainų tekstai > Лайма ВайкулеOrginalus tekstas

Лайма Вайкуле - Пианист

   О чём играет пианист
   Звенела музыка и пела
   В руке моей кленовый лист
   Играй, кому какое дело
   Что значил ты в моей судьбе
   Ты был единственным на свете
   Как я была верна тебе
   А ты играл, ты не заметил
   Сыграй, сыграй же пианист
   Грозы и музыки раскаты
   Сыграй в судьбу мою на бис
   В мои свиданья и утраты
   В руке дрожит кленовый лист
   Как будто парус без причала
   Сыграй, сыграй же пианист
   Как я любила и теряла
    
   О чем играет пианист
   Что даже платье подпевает
   Ты на меня хоть оглянись
   И где душа твоя витает
   О чем играет пианист
   Легко скрывая вдохновенье
   В моей душе все тот же лист
   И грустных клавиш отраженье
    
   Сыграй, сыграй же пианист
   Грозы и музыки раскаты
   Сыграй в судьбу мою на бис
   В мои свиданья и утраты
   В руке дрожит кленовый лист
   Как будто парус без причала
   Сыграй, сыграй же пианист
   Как я любила и теряла
    
   Сыграй, сыграй же пианист
   Грозы и музыки раскаты
   Сыграй в судьбу мою на бис
   В мои свиданья и утраты
   В руке дрожит кленовый лист
   Как будто парус без причала
   Сыграй, сыграй же пианист
   Как я любила и теряла
    
   аяяяяяй
   аяяяяяй

Lotyniškas tekstas

Lajma Vajkule - Pianist


   O chiom igrajet pianist
   Zvenela muzyka i pela
   V ruke mojej klenovyj list
   Igraj, komu kakoje delo
   Chto znachil ty v mojej sud'be
   Ty byl jedinstvennym na svete
   Kak ja byla verna tebe
   A ty igral, ty ne zametil
   Sygraj, sygraj zhe pianist
   Grozy i muzyki raskaty
   Sygraj v sud'bu moju na bis
   V moi svidan'ja i utraty
   V ruke drozhit klenovyj list
   Kak budto parus bez prichala
   Sygraj, sygraj zhe pianist
   Kak ja liubila i teriala
    
   O chem igrajet pianist
   Chto dazhe plat'je podpevajet
   Ty na menia khot' oglianis'
   I gde dusha tvoja vitajet
   O chem igrajet pianist
   Legko skryvaja vdohnoven'je
   V mojej dushe vse tot zhe list
   I grustnyh klavish otrazhen'je
    
   Sygraj, sygraj zhe pianist
   Grozy i muzyki raskaty
   Sygraj v sud'bu moju na bis
   V moi svidan'ja i utraty
   V ruke drozhit klenovyj list
   Kak budto parus bez prichala
   Sygraj, sygraj zhe pianist
   Kak ja liubila i teriala
    
   Sygraj, sygraj zhe pianist
   Grozy i muzyki raskaty
   Sygraj v sud'bu moju na bis
   V moi svidan'ja i utraty
   V ruke drozhit klenovyj list
   Kak budto parus bez prichala
   Sygraj, sygraj zhe pianist
   Kak ja liubila i teriala
    
   ajajajajajaj
   ajajajajajaj
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By