Dainų tekstai > Ольга АрефьеваOrginalus tekstas

Ольга Арефьева (Ковчег) - Картонное пальто

   Купите мне на рынке
   Картонное пальто,
   Фарфоровую шляпку,
   Ботиночки с шитьем,
   Цыпленка на цепочке,
   Котеночка в мешке,
   Но все будет не это
   И все будут не те.
    
   А я скажу "спасибо",
   А я скажу "бонжур",
   Мне ничего не надо -
   Я замуж выхожу,
   На новеньком трамвайчике
   С оркестром под венец
   Поеду без билета,
   А что же делать мне?
    
   Мой муж хороший дядя
   С усами до ушей,
   Овидия читает
   Для местных алкашей,
   И все бомжи рыдают,
   И плачет весь народ,
   Но он не наливает
   И выпить не дает.
    
   Цитирует Бодлера,
   А я так не могу -
   Надену свою шляпку,
   В Бразилию уйду,
   Сменяю на пальтишко
   Гитару без струны,
   И сразу все узнают
   О том, как грустно мне.
    
   Кондукторы заплачут,
   Драгдилеры нальют,
   А самый толстый дядя
   Подарит мне зергут,
   Предложит руку с сердцем,
   А я отвечу "нет" -
   Не очень-то подходит
   Мне твой ангажемент!
    
   Купите мне на рынке
   Картонное пальто,
   Фарфоровую шляпку,
   Ботиночки с шитьем,
   Цыпленка на цепочке,
   Котеночка в мешке,
   Но все будет не это
   И все будут не те!

Lotyniškas tekstas

Ol'ga Aref'jeva (Kovcheg) - Kartonnoje pal'to


   Kupite mne na rynke
   Kartonnoje pal'to,
   Farforovuju shliapku,
   Botinochki s shit'jem,
   Cyplenka na cepochke,
   Kotenochka v meshke,
   No vse budet ne eto
   I vse budut ne te.
    
   A ja skazhu "spasibo",
   A ja skazhu "bonzhur",
   Mne nichego ne nado -
   Ja zamuzh vyhozhu,
   Na noven'kom tramvajchike
   S orkestrom pod venec
   Pojedu bez bileta,
   A chto zhe delat' mne?
    
   Moj muzh khoroshij diadia
   S usami do ushej,
   Ovidija chitajet
   Dlia mestnyh alkashej,
   I vse bomzhi rydajut,
   I plachet ves' narod,
   No on ne nalivajet
   I vypit' ne dajet.
    
   Citirujet Bodlera,
   A ja tak ne mogu -
   Nadenu svoju shliapku,
   V Braziliju ujdu,
   Smeniaju na pal'tishko
   Gitaru bez struny,
   I srazu vse uznajut
   O tom, kak grustno mne.
    
   Konduktory zaplachut,
   Dragdilery nal'jut,
   A samyj tolstyj diadia
   Podarit mne zergut,
   Predlozhit ruku s serdcem,
   A ja otvechu "net" -
   Ne ochen'-to podkhodit
   Mne tvoj angazhement!
    
   Kupite mne na rynke
   Kartonnoje pal'to,
   Farforovuju shliapku,
   Botinochki s shit'jem,
   Cyplenka na cepochke,
   Kotenochka v meshke,
   No vse budet ne eto
   I vse budut ne te!
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By