Dainų tekstai > Ольга АрефьеваOrginalus tekstas

Ольга Арефьева (Ковчег) - Если бы да кобыла

   Если бы да кобыла по колдобинам, да по выбоинам
   Ковыляла с копыта на копыто, да не спотыкалася,
   Да не запиналася,
   Не оступалася,
   С каблука на каблук да перепрыгивала-переступала.
    
   По полям, по полам, по потолкам, да по нехоженным местам,
   По лескам да по ласкам, по камням, по лужам, по чужим рукам,
   С камушка да на камушок,
   С камышка да на камышок,
   По пескам, ковылям, оврагам, другам и врагам.
    
   Если бы да кобыла,
   Если бы да кобыла да могла,
   Если бы да кобыла,
   Если бы да кобыла да пошла -
   Было-не было,
   Не было-было,
   Была-не была -
   Пошла кобыла, пошла.
    
   Не хромала, дорогу не теряла да не сворачивала,
   Не ломала на перерправе праву ногу, в кривду не зашла,
   Да между кирпичиками,
   Плачиками, плечиками,
   По платкам, по палаткам, василькам да по железным удилам.
    
   Если бы да кобыла,
   Если бы да кобыла да могла,
   Если бы да кобыла,
   Если бы да кобыла да пошла -
   Было - не было,
   Не было - было,
   Была - не была -
   Пошла кобыла, пошла!

Lotyniškas tekstas

Ol'ga Aref'jeva (Kovcheg) - Jesli by da kobyla


   Jesli by da kobyla po koldobinam, da po vyboinam
   Kovyliala s kopyta na kopyto, da ne spotykalasia,
   Da ne zapinalasia,
   Ne ostupalasia,
   S kabluka na kabluk da pereprygivala-perestupala.
    
   Po poliam, po polam, po potolkam, da po nehozhennym mestam,
   Po leskam da po laskam, po kamniam, po luzham, po chuzhim rukam,
   S kamushka da na kamushok,
   S kamyshka da na kamyshok,
   Po peskam, kovyliam, ovragam, drugam i vragam.
    
   Jesli by da kobyla,
   Jesli by da kobyla da mogla,
   Jesli by da kobyla,
   Jesli by da kobyla da poshla -
   Bylo-ne bylo,
   Ne bylo-bylo,
   Byla-ne byla -
   Poshla kobyla, poshla.
    
   Ne khromala, dorogu ne teriala da ne svorachivala,
   Ne lomala na pererprave pravu nogu, v krivdu ne zashla,
   Da mezhdu kirpichikami,
   Plachikami, plechikami,
   Po platkam, po palatkam, vasil'kam da po zheleznym udilam.
    
   Jesli by da kobyla,
   Jesli by da kobyla da mogla,
   Jesli by da kobyla,
   Jesli by da kobyla da poshla -
   Bylo - ne bylo,
   Ne bylo - bylo,
   Byla - ne byla -
   Poshla kobyla, poshla!
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By