Dainų tekstai > ЛюбэOrginalus tekstas

Любэ - Кто сказал, что мы плохо жили

   Это было очень давно,
   Может, в детстве, может в кино, -
   Улочкой замоскворецкой,
   Улочкой замоскворецкой,
   Улочкой замоскворецкой стороны. Ша!
    
   Дотемна гуляет шпана,
   Тишина шпане не нужна.
   От рассвета до заката
   По Ордынке до Арбата -
   По знакомым улицам родной Москвы. Ша!
    
   Пиджачок из кителя сшит,
   Папироска тихо дымит.
   Стой, стоять, куда пылишь?
   Стой, стоять, куда пылишь?
   Стой, стоять, куда пылишь, слышь, братва?!
    
   На песок сквозь зубы плевок,
   Братцы, это ж Витька-дружок.
   Эй, ребята, не шумите,
   Папироской угостите,
   Завтра праздник, а в кармане ни шиша!
    
   И, солидно, не спеша,
   Закурили кореша...
   Ша!
   Шагаю в кепочке-малокозырочке,
   А у самого темени дырочка.
   Веселей, народ, эх, давай, страна,
   Пролетарское грянем ура!
   Шагаю в кепочке-малокозырочке,
   А у самого темени дырочка.
   Песня хороша, развернись, душа.
   Кто сказал, что мы плохо жили?.. Ша!
    
   День и ночь воюет страна,
   Кому хрен, кому ордена.
   Да и нас не лыком шили,
   Чем могли, тем подсобили, -
   Веселей, родимая, сама пойдет!
    
   Беломорканал, Днепрогэс, БАМ, БАМ, БАМ,
   БАМ даешь, даешь АЭС, ССР.
   Витька, слышь, кончай работу,
   Дай "червонец" до субботы:
   Завтра праздник, а в кармане ни шиша!
    
   И, солидно, не спеша,
   Закурили кореша...
   Ша!
   Шагаю в кепочке-малокозырочке,
   А у самого темени дырочка.
   Веселей, народ, эх, давай, страна,
   Пролетарское грянем ура!
   Шагаю в кепочке-малокозырочке,
   А у самого темени дырочка.
   Песня хороша, развернись, душа.
   Кто сказал, что мы плохо жили?.. Ша!
    
   И, солидно, не спеша,
   Закурили кореша...
   Ша!
   Шагаю в кепочке-малокозырочке,
   А у самого темени дырочка.
   Веселей, народ, эх, давай, страна,
   Пролетарское грянем ура!
   Шагаю в кепочке-малокозырочке,
   А у самого темени дырочка.
   Песня хороша, развернись, душа.
   Кто сказал, что мы плохо жили?.. Ша!

Lotyniškas tekstas

Liube - Kto skazal, chto my ploho zhili


   Eto bylo ochen' davno,
   Mozhet, v detstve, mozhet v kino, -
   Ulochkoj zamoskvoreckoj,
   Ulochkoj zamoskvoreckoj,
   Ulochkoj zamoskvoreckoj storony. Sha!
    
   Dotemna guliajet shpana,
   Tishina shpane ne nuzhna.
   Ot rassveta do zakata
   Po Ordynke do Arbata -
   Po znakomym ulicam rodnoj Moskvy. Sha!
    
   Pidzhachok iz kitelia sshit,
   Papiroska tiho dymit.
   Stoj, stojat', kuda pylish'?
   Stoj, stojat', kuda pylish'?
   Stoj, stojat', kuda pylish', slysh', bratva?!
    
   Na pesok skvoz' zuby plevok,
   Bratcy, eto zh Vit'ka-druzhok.
   Ej, rebiata, ne shumite,
   Papiroskoj ugostite,
   Zavtra prazdnik, a v karmane ni shisha!
    
   I, solidno, ne spesha,
   Zakurili koresha...
   Sha!
   Shagaju v kepochke-malokozyrochke,
   A u samogo temeni dyrochka.
   Veselej, narod, eh, davaj, strana,
   Proletarskoje grianem ura!
   Shagaju v kepochke-malokozyrochke,
   A u samogo temeni dyrochka.
   Pesnia khorosha, razvernis', dusha.
   Kto skazal, chto my ploho zhili?.. Sha!
    
   Den' i noch' vojujet strana,
   Komu khren, komu ordena.
   Da i nas ne lykom shili,
   Chem mogli, tem podsobili, -
   Veselej, rodimaja, sama pojdet!
    
   Belomorkanal, Dneproges, BAM, BAM, BAM,
   BAM dajesh', dajesh' AES, SSR.
   Vit'ka, slysh', konchaj rabotu,
   Daj "chervonec" do subboty:
   Zavtra prazdnik, a v karmane ni shisha!
    
   I, solidno, ne spesha,
   Zakurili koresha...
   Sha!
   Shagaju v kepochke-malokozyrochke,
   A u samogo temeni dyrochka.
   Veselej, narod, eh, davaj, strana,
   Proletarskoje grianem ura!
   Shagaju v kepochke-malokozyrochke,
   A u samogo temeni dyrochka.
   Pesnia khorosha, razvernis', dusha.
   Kto skazal, chto my ploho zhili?.. Sha!
    
   I, solidno, ne spesha,
   Zakurili koresha...
   Sha!
   Shagaju v kepochke-malokozyrochke,
   A u samogo temeni dyrochka.
   Veselej, narod, eh, davaj, strana,
   Proletarskoje grianem ura!
   Shagaju v kepochke-malokozyrochke,
   A u samogo temeni dyrochka.
   Pesnia khorosha, razvernis', dusha.
   Kto skazal, chto my ploho zhili?.. Sha!
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By