Dainų akordai > Roko opera Jūratė ir Kastytis

Roko opera Jūratė ir Kastytis - Uvertiūra

				Froma: Kvedaras Simonas <>Skylë ir Co
Roko opera JÛRATË IR KASTYTIS

Libreto autorius: Rimvydas Stankevièius
Kompozitorius: Rokas Radzevièius

Akordus parinko: Simonas Kvedaras

E5* [x799xx]
E5/D# [x699xx]
D5 [x577xx]
D5/C# [x477xx]
C5 [x355xx]
H5 [x244xx]
E5 [022xxx]
G5 [355xxx]
Esus2 [x79977]
E7sus2 [x79777]

1. Uvertiûra

E5 E5/D# D5 D5/C#

E5

Kopø Senis:
E5 E5/D# D5 D5/C#
Kur vëjas kvepia, vanduo kur þydi -
E5 E5/D# D5 D5/C#
Imkit legendà, praðom á vidø
E5 E5/D# D5 D5/C#
Dugnà giliausià, á jûros ðirdá
C5 H5
Metas prabilti - dievai lai girdi

E5 E5/D# D5 D5/C#
Gimë, gyveno, laukë, mylëjo,
E5 E5/D# D5 D5/C#
Kovës ir þuvo, viskas tik vëjo
E5 E5/D# D5 D5/C#
Stygos varinës, perbrauktos pirðtais?
C5 H5
Ne, netikëkit, niekas nemirðta

E5 G5 C5 H5
Pûgos balèiausios skleidþias uþ lango
E5 G5 C5 H5
Imkit legendà kol nepabrango
E5 G5 C5 H5
Apie Kastytá pajûrio þvejà,
C5 H5
Kurs pamylëjo jûrø mergelæ

Esus2-E7sus2 (akordus groti pakaitomis)
Ne, nesakykit: "Esam girdëjæ -
Esus2-E7sus2
Þuvo Jûratë, þvejas gedëjo"...
Esus2-E7sus2
Smarkiai prispauskit prie lûpø pirðtà:
Esus2-E7sus2
Tie, kas legendoj - niekad nemirðta

E5 G5 C5 H5
Kirto Perkûnas mylinèià ðirdá
E5 G5 C5 H5
Ne pabaiga dar - dievai lai girdi
E5 G5 C5 H5
Kol ðëlsta bangos, kol byra smiltys
C5 H5 E5
Tæsias legendos - metas prabiltiPapildomai:
Inro Bosas:
A E G A | E G A | E G A...G A# C...H

klarnetas (kaip groti su gitara - pradëti nuo E 5styga[7ladas], o
aukðèiausia D turi bûti 3[7], tada atgal; natø ilgius nesunku
atsirinkti):
E E G A D H A G A E x3
G E G A H
oktava aukðèiau (pradëti nuo E 3[9], o D 1[10]):
E E G A D H A G A E
E E G A D H A G A H
E E G A D H A G A E
G E G A H


Klarnetas gtarai uþraðytas kitaip:
5[7] 5[7] 5[10] 4[7] 3[7] 4[9] 5[10] 4[9] 5[7] x3
5[10] 5[7] 5[10] 4[7] 4[9]

3[9] 3[9] 3[12] 2[10] 1[10] 2[12] 2[10] 3[12] 2[10] 3[9]
3[9] 3[9] 3[12] 2[10] 1[10] 2[12] 2[10] 3[12] 2[10] 2[12]
3[9] 3[9] 3[12] 2[10] 1[10] 2[12] 2[10] 3[12] 2[10] 3[9]
3[12] 3[9] 3[12] 2[10] 2[12]

© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By