Dainų akordai > Roko opera Jūratė ir Kastytis

Roko opera Jūratė ir Kastytis - Atsisveikinimas

				Froma: Kvedaras Simonas <>Skylë
Roko opera JÛRATË IR KASTYTIS

Libreto autorius: Rimvydas Stankevièius
Kompozitorius: Rokas Radzevièius

Akordus parinko: Simonas Kvedaras

Dm [xx0231]
C [x32010]
A# [x13331]
F [133211]
Am [577555]
A#*[688766]
C**[8 10 10 9 8 8]
Dm*[x57765]
C* [x35553]
E5 [022xxx]
F5 [133xxx]
D5 [x577xx]
A#5[x133xx]

7. Atsisveikinimas

Dm C A# C
Dm C A# C
Dm C A# C
Dm C A# C

Kastytis:
Dm C A#
Jau mûðis artëja arðus ir kraupus,
C Dm
Jis renkas, jis ðaukia mane
C A#
Gal ðlovæ surasiu, o gal tik kapus
C F
Tylos ir ramybës dugne

Am A#*
Gal kardas atðips ir gyvybæ palies
C** F
Mano skydà prakirtus ranka,
Am A#*
Gal þûsiu, taèiau nieks áveikt negalës
C** F
Tos þemës, kuri mums ðventa
Am
Leisk dar kartà paþvelgt á akis
Dm* A#
Á nuostabø ðypsná veide,
F5 E5 D5
Kad prieð mirèiai uþdarant duris
C5 A# C*
Galëèiau buèiuoti tave

Dm C A# C
Dm C A# C
Dm C A# C
Dm C A# C

Dm C A#
Viskas. Sudievu. Jau að iðeinu,
C Dm
Klausyk kaip kvatoja mirtis.
C A#
Bet juk þinai - liksiu tavo draugu,
C F
Kai ir neplaks jau ðirdis

Am A#*
Gal kardas atðips ir gyvybæ palies
C** F
Mano skydà prakirtus ranka,
Am A#*
Gal þûsiu, taèiau nieks áveikt negalës
C** F
Tos þemës, kuri mums ðventa
Am
Leisk dar kartà paþvelgt á akis
Dm* A#
Á nuostabø ðypsná veide,
F5 A5 D5
Kad prieð mirèiai uþdarant duris
C5 A# C*
Galëèiau buèiuoti tave

Dm C A# C
Dm C A# C
Dm C A# C
Dm C A# C

Jûratë:
A#5
Kodël iðeit turi kaip tik dabar,
D5
Kai manyje
Mûs meilës vaisius bresta tyliai,
A5
Sakyk brangusis, galgi ði þinia
D5
Sulaikys tave?
Savim uþkeikiu, keikiu, myliu.
A5
Be tavæs dar tûkstanèiai kariø
D5
Ginklus iðkels,
Iðjos þudyti ir numirt.
A5
Sakyk, mielasis, kà daryt turiu,
D5
Jei mirtis tau ágels?
Kodël mums lemta skirtis?

F Am
Lai mano meilë tau skydu bus
Dm* A#
Strëles nukreips ðalin
F5 E5 D5
O jei durklas pramuð ðarvus,
C5 A# C*
Jis smigs manon ðirdinPapildymai:

Per JÛRATËS arijà galima vietoj A#5 groti A#, o vietoj D5 groti Dm.

Solo per intro:

p= Pull-off
h= hamer

DpChDpC A GpFhGpF D x2
G F E F D

kitaip: styga[skirsnis] (natu ilgius bus nesunku atrinkti)

Intro:
1[10] p 1[8] h 1[10] p 1[8] 2[10]
2[8] p 2[6] h 2[8] p 2[6] 3[7]

1[10] p 1[8] h 1[10] p 1[8] 2[10]
2[8] p 2[6] h 2[8] p 2[6] 3[7]

2[8] 2[6] 2[5] 2[6] 3[7]

Po pirmo priedainio:

1[10] p 1[8] h 1[10] p 1[8] 2[10]
2[8] p 2[6] h 2[8] p 2[6] 3[7]

3[7]2[8] 3[7]2[6] 2[5] 2[6]

1[10] p 1[8] h 1[10] p 1[8] 2[10]
2[8] p 2[6] h 2[8] p 2[6] 3[7]

3[7]2[8] 3[7]2[6] 2[5] 3[7]2[6] 3[7]

Po antro priedainio akordas:

[x x x 7 8 10]
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By