Dainų akordai > Psichas

Psichas - Batareika v2

				Psichas-batareikaHm A G F#
E-|---2------0------3------2--------| Hm (224432)
B-|----3------2------3------3-------| A (002220)
G-|--4------2------4------3---------| G (355433)
D-|---------------5------4----------| F# (244322)
A-|-2------0------------------------|
E-|---------------------------------|


Jei karðtas vynas - dar vanduo-
Praëjo ðeðios dienos.
Prabëgs savaitë ar mënuo
Sëdës kaþkas èia vienas.
Uþ lango þmonës vis stovës,
þiûrës á mus.
O mikrofonas vël kuþdës -
Nusëdo batareika.

Oi jo joi joi joi joi
Kam to reikia.
Oi jo joi joi joi joi
Nusëdo batareika.

ðiandiena vienas iðeis,
Pakeis já naujas veidas.
Gal mano lovoj gulës,
Bet tik ryte, kai leidau.
O að gal bûsiu namie
Ir telikà þiûrësiu.
Draugams iðtarus „sudie“
Në kiek nepavydësiu.

Cia zodzius atkopinau nezinau ar tikslus, bet manau kad cia aiskiau parasiau kaip groti.
O daugiau klausykites daina :) sekmes grajinant...
© 2007-2011 radijas.fm Visos teisės saugomos
Dizainas ir programavimas “made.By